محمدرضا زاهدی ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ گالری 1403

کارگاه هوش مصنوعی در صنعت سلامت