محمدرضا زاهدی ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ سخنرانی ها

سخنرانی دکتر محمدرضا زاهدی در یازدهمین جشن گروه پیشگامان