محمدرضا زاهدی ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ سخنرانی ها

سخنرانی دکتر محمدرضا زاهدی در جشن پایان سال گروه پیشگامان