محمدرضا زاهدی ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ گالری 1401

سخنرانی دکتر زاهدی در دهمین سالگرد تاسیس گروه سرمایه گذاری پیشگامان