محمدرضا زاهدی ۸ خرداد ۱۴۰۳ گالری 1403

حضور دانشجویان مرکز علمی کاربردی در پیشگامان