محمدرضا زاهدی ۸ خرداد ۱۴۰۳ گالری 1402

حضور دانشجویان مرکز علمی کاربردی در پیشگامان