من محمد رضا  زاهدی هستم
دکتری حرفه ای کسب و کار (DBA) دانشگاه تهران و دانشجوی phd دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران میباشم. بیش از 22 سال است که به عنوان یک کارآفرین سریالی در حوزه های مختلف فعال هستم. من تا به امروز بیش از 10 برند و کسب و کار را راه اندازی کرده و به نقطه ایمن درآمدی رسانده ام. تجربه کاری من در حوزه مدیریت کسب و کارها و کارآفرینی این اجازه را به من داده تا مشاور کسب و کار شما باشم .
دکتر زاهدی 2